Solutions

การตอบโจทย์การออกแบบพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ทางธุรกิจและการบริการเป็นสิ่งที่ทาง WURKON มีประสบการณ์อันยาวนาน และมีความเชี่ยวชาญในสายงานนี้เป็นอย่างดี ตั้งแต่การออกแบบผังสำนักงานที่ยึดหลักการจากงานวิจัยด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมของการทำงานสมัยใหม่ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละประเภท ไปจนถึงการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบพื้นที่ธุรกิจและการให้บริการ โดยเราแบ่งสินค้าและการให้บริการออกเป็นหมวดหมู่ปลีกย่อยดังต่อไปนี้

Office

ในปัจจุบัน การออกแบบพื้นที่ในสำนักงานเป็นสิ่งที่กำลังถูกค้นคว้า ตรวจสอบ และทบทวนเพื่อหาทางออกที่ลงตัวที่สุดในการทำงาน เทรนด์การออกแบบพื้นที่สำนักงานแบบเปิดโล่ง ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม มันไม่มีทางออกแบบใดแบบหนึ่งที่ลงตัวสำหรับทุกคน และก็ไม่ใช่ว่าทุกสำนักงานควรจะออกแบบพื้นที่ทำงานให้เปิดโล่งแต่เพียงอย่างเดียว หรือแยกเป็นคอกปิดที่ตัดขาดการมองเห็นและสื่อสารกันระหว่างคนทำงานอย่างสิ้นเชิง ความแตกต่างหลากหลายของการทำงานและคนทำงานในสำนักงาน ต่างก็ต้องการสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความหลากหลายสูง และตอบสนองความต้องการของทุกคนที่ทำงานอยู่ ตั้งแต่พื้นที่เปิดโล่ง ที่สนับสนุนให้เกิดสภาวะร่วมมือและการทำงานเป็นทีม ไปจนถึงพื้นที่ปิด ที่มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติภารกิจที่ต้องการสมาธิ ความจดจ่อและความเป็นส่วนตัวอย่างถึงที่สุด

หนทางในการออกแบบสำนักงาน จึงต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการอันแตกต่างหลากหลายของคนทำงาน ในปัจจุบัน วิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่นั้นมีความเป็นอิสระมากขึ้น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรในการทำงาน การสนับสนุนให้คนทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี การเปิดโอกาสให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อดึงศักยภาพและความถนัดของคนทำงานแต่ละคนออกมา อันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่องานที่ทำอยู่ เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย เปี่ยมประสิทธิภาพ ถูกหลักสรีระ และมีสีสันและดีไซน์ที่สวยงามนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของคนทำงานเป็นอย่างมาก ซึ่งแบรนด์เฟอร์นิเจอร์สำนักงานชั้นนำอย่าง WURKON ได้ทำการวิจัยค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อตอบสนองปัจจัยในการสร้างวิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่ดังที่กล่าวมานี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Education

Education

สำหรับสถานศึกษา สภาวะที่สำคัญที่สุดคือสภาวะร่วมมือ (collaboration) หรือสภาวะที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น หรือการทำงานกันเป็นทีม เพื่ออาศัยความสามารถอันหลากหลายของคนเป็นหมู่คณะในการสร้างสรรค์งานให้สำเร็จลุล่วงและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน อันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบอันสำคัญต่อพัฒนาการทางการศึกษา และสามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับการศึกษาเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การทำงานเป็นทีม ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม

สิ่งที่ได้รับ นอกเหนือจากการได้สัมผัสกับประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มแล้ว การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนนักศึกษาก็มีโอกาสเกิดขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสามัคคี การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น ทำให้บรรยากาศของการเรียนการสอนราบรื่นยิ่งขึ้น, การสื่อสารหรือการนำเสนอข้อมูลหรือแบ่งปันเรื่องราวให้ผู้อื่น นับเป็นการฝึกฝนและเรียนรู้การเรียบเรียงและสื่อสารข้อมูลได้อย่างดี เพราะการจัดการกับข้อมูลที่ดี ไม่ได้เป็นเพียงแค่การลงมือเรียบเรียงคำพูดหรือตัวอักษร ถ้าหากขาดการสื่อสารหรือพูดคุย แบ่งปันความคิดร่วมกัน ผลลัพธ์ในการศึกษาเรียนรู้ที่ออกมาอาจไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่ต้องการก็เป็นได้, การต่อยอดความคิดร่วมกันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการศึกษาที่ก่อให้เกิด นวัตกรรม หรือ องค์ความรู้ เพราะการฝึกฝนเรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการได้แบ่งปันความรู้และไอเดียร่วมกันกับผู้อื่น อาจก่อให้เกิดการต่อยอดทางความคิด พัฒนาเป็นแนวทางแก้ปัญหา หรือเป็นจุดเริ่มต้นในสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึงขึ้นมาได้

หลายต่อหลายครั้งนวัตกรรมที่มีความสำคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันในสถาบันการศึกษามาแล้วทั้งนั้น การใช้แนวคิดของสภาวะร่วมมือกับพื้นที่ของสถานศึกษา คือการสร้างพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ผ่านการออกแบบพื้นที่การเรียนการสอนที่กว้างขวาง สะดวกสบาย และโปร่งโล่ง เพื่อให้มีความเชื่อมโยงทางสายตากันในทุกอาณาบริเวณ ทำให้การเรียนการสอนบรรลุผลอย่างสมบูรณ์แบบ และเอื้ออำนวยให้เกิดการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและสาขาเดียวกัน และต่างชั้นต่างสาขา อันจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพให้เกิดขึ้นได้

แนวคิดในการออกแบบที่สำคัญต่อสถานศึกษาอย่างยิ่งอีกประการก็คือ สภาวะเรียนรู้ (Learn) หรือสภาวะที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และตกผลึกทางความคิดหลังจากการฝึกฝนปฎิบัติ และการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ซึ่งสภาวะนี้สร้างได้ด้วยการเปิดให้มีห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือที่ให้ความรู้ ไปจนถึงห้องเรียนและห้องสัมนา ซึ่งทาง WURKON ได้ทำการวิจัยค้นคว้าอย่างลึกซึ้งในการนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ที่เอื้ออำนวยให้เกิดสภาวะเหล่านี้ในสถาบันการศึกษาได้เป็นอย่างดี

Healthcare

Healthycare

ในยุคสมัยใหม่ สถานพยาบาลไม่ได้เป็นแค่เพียงสถานที่รักษาอาการเจ็บป่วยเท่านั้น ด้วยพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพแบบใหม่ สถานพยาบาลสมัยใหม่ยึดหลักในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยด้วยเช่นกัน การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์สำหรับสถานพยาบาลสมัยใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าใช้งานอย่างมากมายในแต่ละวัน นอกจากจะต้องมีความทนทาน ใช้งานได้อย่างยาวนาน ดูแลรักษาไม่ยากและทำความสะอาดง่าย เพื่อให้มีความสะอาด ถูกอนามัย และถูกสุขลักษณะอยู่เสมอแล้ว เฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้งานควรจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เปี่ยมประสิทธิภาพในการนั่งและถูกหลักสรีรศาสตร์ ที่นอกจากจะนั่งสบายแล้วยังตอบสนองการเคลื่อนไหวของผู้นั่งในทุกอิริยาบถ รวมถึงช่วยถนอมเข่า กระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกรานเวลานั่งอีกด้วย เพราะเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นอีกเครื่องมือในการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้บริการ

สิ่งเหล่านี้สะท้อนออกมาในการใช้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบภายใต้แนวคิดที่ยึดมั่นในหลักการยศาสตร์ (การศึกษาเกี่ยวกับการจัดวางรูปแบบของที่ทำงานและอุปกรณ์สำนักงานให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความใส่ใจต่อผู้คนและสุขภาพ ด้วยการออกแบบเฟอร์นิเจอร์อันเปี่ยมประสิทธิภาพ ที่เปี่ยมประโยชน์ใช้สอย ตอบสนองต่อท่วงท่าที่ถูกสุขลักษณะ ป้องกันร่างกายผู้ใช้งานจากอิริยาบถที่ผิดหลักสรีรศาสตร์ อันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เพราะเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์นั้น ไม่ใช่แค่การนั่งที่ดี หากแต่เป็นการสร้างเสริมสุขภาพและความรู้สึกที่ดีของผู้ใช้งาน ที่สำคัญ เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ก็ควรต้องผลิตด้วยกระบวนการที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ

นอกจากความสะดวกสบายและถูกสุขลักษณะในการใช้งานแล้ว ดีไซน์อันสวยงามเปี่ยมสุนทรียะ ก็เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อจิตใจ และช่วยเติมแต่งภาพลักษณ์อันทันสมัยให้กับสถานพยาบาลได้เป็นอย่างดีอีกด้วย การออกแบบที่สะท้อนคุณภาพชีวิตที่ดีและตอบสนองความต้องการของผู้คนที่เข้ามาใช้บริการสถานพยาบาลยุคใหม่ มักจะเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สื่อถึงความเป็นธรรมชาติ และเปี่ยมคุณภาพ เปี่ยมประโยชน์ใช้สอย ถูกหลักสรีระ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ใช้งาน ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ของ WURKON ก็เป็นทางเลือกอันเหมาะสมที่จะมาตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

Public Area

Public Area

เมื่อพูดถึงพื้นที่สาธารณะ (Public space) โดยทั่วไปแล้วหมายถึงพื้นที่ที่คนทั่วๆ ไป ก็สามารถเข้าถึงได้ และมองเห็นได้ง่าย เช่น สวนสาธารณะ, ท้องถนน, จัตุรัส, ลานในอาคารต่างๆ พื้นที่เหล่านี้มีการใช้งานที่แตกต่างกันไป โดยมักเป็นพื้นที่ที่รวบรวมผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน และเปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านั้นประกอบกิจกรรมอันสร้างสรรค์และเปี่ยมชีวิตชีวาได้ ซึ่งในปัจจุบัน พื้นที่สาธารณะเหล่านี้ต่างมีบทบาทอันสำคัญในพื้นที่ทำงานและวิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านของสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพของคนทำงานในเมืองใหญ่ที่เราเรียกกันว่า ป่าคอนกรีต

พื้นที่สาธารณะอย่างสวนหย่อมหรือสวนสาธารณะนั้น เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ให้คนทำงานหลบลี้จากความตึงเครียดในหน้าที่การงาน มาผ่อนคลายร่างกายและจิตใจกับต้นไม้ดอกไม้ หรือออกกำลังกายในพื้นที่สีเขียวอันร่มรื่นที่มีความสดชื่นและอากาศบริสุทธิ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้

นอกจากนั้น พื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้คนหลากหลายเข้ามารวมตัวกัน ยังมีส่วนช่วยในการสร้างความเป็นชุมชน เอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ และการทำงานร่วมกัน รวมถึงการแบ่งปันองค์ความรู้ กระตุ้นแรงบันดาลใจ และเป็นพื้นที่สำหรับประกอบกิจกรรมสังสรรค์ สันทนาการ ที่สร้างความสนุกสนานรื่นรมย์ให้กับคนทำงานได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่สาธารณะยังมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างเช่นการจัดเทศกาลรื่นเริงต่างๆ หรือการเปิดตลาดนัดขายข้าวของเครื่องใช้หรืออาหารต่างๆ ทำให้พื้นที่สาธารณะเหล่านี้ ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาท่องเที่ยว จับจ่ายใช้สอย เป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่าในการสร้างรายได้เพิ่ม รวมถึงเป็นการสร้างงานให้กับผู้คนได้อีกด้วย

ที่สำคัญ ในพื้นที่ของป่าคอนกรีตที่เต็มไปด้วยตึกสูง, ถนนหนทาง และสิ่งก่อสร้างอันแข็งกระด้าง พื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่สีเขียวนั้นเป็นสุนทรียะทางสายตาที่ช่วยเพิ่มความงามให้กับสภาพแวดล้อมของเมืองได้เป็นอย่างมาก การออกแบบพื้นที่สาธารณะจึงควรคำนึงถึงความเปิดกว้าง สะอาด ปลอดโปร่ง โล่งสบาย มีบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง และเชื้อเชิญให้คนเข้าถึงได้ง่าย เฟอร์นิเจอร์เองก็เป็นองค์ประกอบสำคัญอันหนึ่งที่เป็นพื้นที่ให้คนได้นั่งพัก ผ่อนคลายความเมื่อยล้า นั่งดื่มน้ำ รับประทานอาหารหรือของว่าง

เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะจึงควรเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เรียบง่าย ทนทาน ใช้งานได้อย่างยาวนาน และไม่ต้องการการดูแลรักษามากนัก ซึ่งทาง WURKON ก็มีเฟอร์นิเจอร์อันหลากหลายที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่สาธารณะเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

`
Showroom
Address

71/15 Soi Pattanavate 12, Sukhumvit 71 Road, Prakanong-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Call Us
  • (66) 02-005-3550
  • (66) 096-391-9462
Fax

(66) 02-005-2557

Opening Hours

Mon - Fri: 08:30 - 17:30